در این مقاله به معرفی 10 ارز دیجیتال برتر که بر اساس سرمایه بازار فعلی رتبه بندی شده اند می پردازیم.

(سرمایه بازار = کل عرضه در گردش * قیمت هر ارز)

 اگر به دنبال سرمایه گذاری در صنعت کریپتو هستید ، لیست زیر شامل ارزهایی است که باید آنها را بشناسید.توجه داشته باشید که این لیست شامل 50 ارز دیجیتال برتر بر اساس سرمایه بازار فعلی می باشد.

1-Bitcoin

سرمایه بازار: $118,219,103,713 USD

قیمت فعلی: $6,460.89 USD

نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▼ -0.006%

نوسانات قیمتی 1 روزه: 1.443 ▲

نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -24.46%

نوسانات قیمتی 1 ساله: ▲ 57.435%

2- Ethereum

سرمایه بازار: $14,682,610,906 USD
قیمت فعلی:$133.38 USD

نوسانات قیمتی 1 ساعته:  ▲ 0.394%
نوسانات قیمتی 1 روزه:  ▲ 0.914%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -38.915%
نوسانات قیمتی 1 ساله:  ▼ -6.262%

3- XRP

سرمایه بازار: $7,733,390,672 USD
قیمت فعلی: $0.176 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:  ▲ 0.035%
نوسانات قیمتی 1 روزه:   ▲ 1.749%
نوسانات قیمتی 30 روزه:   ▼ -23.595%
نوسانات قیمتی 1 ساله:   ▼ -43.403%

4- Tether

سرمایه بازار: $4,292,598,761 USD
قیمت فعلی: $1 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:  ▼ -0.121%
نوسانات قیمتی 1 روزه:  ▲ 0.063%
نوسانات قیمتی 30 روزه:  ▲ 0.211%
نوسانات قیمتی 1 ساله:  ▲ 0.091%

5- Bitcoin Cash

سرمایه بازار: $4,036,591,554 USD
قیمت فعلی: $220.26 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:  ▼ -0.095%
نوسانات قیمتی 1 روزه:  ▼ -0.63%
نوسانات قیمتی 30 روزه:  ▼ -28.134%
نوسانات قیمتی 1 ساله:  ▲ 31.896%

6- Bitcoin SV

سرمایه بازار:$3,067,129,563 USD
قیمت فعلی: $167.32 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:   ▲ 0.357%
نوسانات قیمتی 1 روزه:  ▼ -0.347%
نوسانات قیمتی 30 روزه:  ▼ -20.908%
نوسانات قیمتی 1 ساله:   ▲ 157.809%

7- Litecoin

سرمایه بازار:$2,508,611,194 USD
قیمت فعلی: $38.95 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:   ▲ 0.024%
نوسانات قیمتی 1 روزه:   ▲ 0.301%
نوسانات قیمتی 30 روزه:   ▼ -32.955%
نوسانات قیمتی 1 ساله:   ▼ -35.527%

8- EOS

سرمایه بازار: $2,069,362,555 USD
قیمت فعلی: $2.22 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:    ▲ 0.147%
نوسانات قیمتی 1 روزه:   ▼ -0.118%
نوسانات قیمتی 30 روزه:   ▼ -36.948%
نوسانات قیمتی 1 ساله:    ▼ -46.524%

9- Binance Coin

سرمایه بازار:  $1,916,047,655 USD
قیمت فعلی: $12.68 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:   ▲ 0.163%
نوسانات قیمتی 1 روزه:   ▲ 4.305%
نوسانات قیمتی 30 روزه:   ▼ -34.355%
نوسانات قیمتی 1 ساله:   ▼ -24.629%

10- OKB

سرمایه بازار:  $1,235,612,294 USD
قیمت فعلی:  $4.36 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :   ▲ 0.031%
نوسانات قیمتی 1 روزه:   ▲ 5.687%
نوسانات قیمتی 30 روزه:    ▼ -25.08%
نوسانات قیمتی 1 ساله :   ▲ 166.176%

11- Tezos

سرمایه بازار:  $1,126,865,031 USD
قیمت فعلی:  $1.6 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:  ▼ -0.06%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▼ -2.391%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -41.61%
نوسانات قیمتی 1 ساله ▲ 68.956%

12- LEO Token

سرمایه بازار:  $1,026,496,412 USD
قیمت فعلی:  $1.05 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.628%
نوسانات قیمتی 1 روزه:  ▲ 1.272%
نوسانات قیمتی 30 روزه:  ▲ 9.403%

13- Cardano

سرمایه بازار:  $937,969,899 USD
قیمت فعلی:  $0.03 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.186%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 0.467%
نوسانات قیمتی 30 روزه : ▼ -36.219%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -57.933%

14-Monero

سرمایه بازار:  $826,308,513 USD
قیمت فعلی:  $47.2 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.008%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 0.737%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -28.61%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -11.555%

15-Stellar

سرمایه بازار:  $823,559,498 USD
قیمت فعلی:  $0.041 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.007%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 0.431%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -28.875%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -62.227%

16- ChainLink

سرمایه بازار:  $801,737,498 USD
قیمت فعلی:   $2.21 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 1.022%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 2.287%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -45.766%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▲ 346.748%

17- Huobi Token

سرمایه بازار:  $773,186,858 USD
قیمت فعلی:   $3.32 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.594%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 1.524%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -31.222%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▲ 35.599%

18- TRON

سرمایه بازار:  $770,558,833 USD
قیمت فعلی:   $0.012 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.762%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 0.58%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -29.731%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -49.972%

19- Crypto.com Coin

سرمایه بازار:  $694,228,856 USD
قیمت فعلی:    $0.049 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▼ -0.339%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 3.988%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -6.584%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▲ 4.41%

20- USD Coin

سرمایه بازار:  $691,286,575 USD
قیمت فعلی:    $0.999 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.046%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 0.016%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▲ 0.118%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -0.301%

21- Dash

سرمایه بازار:  $618,428,413 USD
قیمت فعلی:    $65.66 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.267%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▼ -0.723%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -23.306%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -34.687%

22- Ethereum Classic

سرمایه بازار:  $572,337,747 USD

قیمت فعلی:    $4.93 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:▲ 0.182%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▼ -0.968%
نوسانات قیمتی 30روزه :▼ -33.147%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▲ 2.909%

23- NEO

سرمایه بازار:  $471,813,197 USD
قیمت فعلی:    $6.7 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:▲ 0.833%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▲ 1.566%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -39.741%
نوسانات قیمتی 1 ساله : ▼ -32.568%

24- IOTA

سرمایه بازار:  $404,737,554 USD
قیمت فعلی:    $0.145 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:▲ 0.217%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▲ 0.971%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -32.081%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -52.716%

25- Cosmos

سرمایه بازار:  $366,383,821 USD
قیمت فعلی:    $1.96 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.578%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▼ -0.987%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -43.26%
نوسانات قیمتی 1 ساله : ▼ -42.277%

26- NEM

سرمایه بازار:  $327,803,848 USD
قیمت فعلی:    $0.036 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.282%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▼ -0.536%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -24.785%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -32.022%

27- Zcash

سرمایه بازار:  $302,240,478 USD
قیمت فعلی:    $31.38 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 1.286%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▲ 1.55%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -36.004%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -45.066%

28- Maker

سرمایه بازار:  $262,915,124 USD
قیمت فعلی:    $297.51 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته : ▲ 0.563%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▼ -0.253%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -46.165%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -58.142%

29- Paxos Standard

سرمایه بازار:  $248,235,982 USD
قیمت فعلی:    $0.999 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▼ -0.015%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▲ 0.02%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -0.009%
نوسانات قیمتی 1 ساله:▼ -0.351%

30- Ontology

سرمایه بازار:  $235,962,206 USD
قیمت فعلی:    $0.371 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.459%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▲ 1.115%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -44.347%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -71.255%

31- Dogecoin

سرمایه بازار:  $224,964,935 USD
قیمت فعلی:    $0.002 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▼ -0.088%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 0.284%
نوسانات قیمتی 30 روزه :▼ -19.116%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -13.067%

32- Basic Attention Token

سرمایه بازار:  $205,885,332 USD
قیمت فعلی:    $0.143 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.307%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▼ -0.019%
نوسانات قیمتی 30 روزه :▼ -32.567%
نوسانات قیمتی 1 ساله :: ▼ -47.682%

33- VeChain

سرمایه بازار:  $199,943,198 USD
قیمت فعلی:    $0.003 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▼ -0.391%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 4.659%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -44.826%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -47.538%

34- TrueUSD

سرمایه بازار:  $136,404,716 USD
قیمت فعلی:    $0.997 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▼ -0.041%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▼ -0.145%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▲ 0.181%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -0.561%

35- Lisk

سرمایه بازار:  $134,389,285 USD
قیمت فعلی:    $0.968 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.135%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 1.004%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -25.092%
نوسانات قیمتی 1 ساله : ▼ -45%

36- Bitcoin Gold

سرمایه بازار:  $127,081,941 USD
قیمت فعلی:    $7.27 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 1.209%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 1.144%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -11.24%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -43.602%

37- Decred

سرمایه بازار:  $126,858,228 USD
قیمت فعلی:    $11.23 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته : ▼ -0.594%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 2.006%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -34.061%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -43.395%

38- Hedera Hashgraph

سرمایه بازار:  $122,152,314 USD
قیمت فعلی:    $0.032 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▼ -0.12%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▼ -0.018%
نوسانات قیمتی 30 روزه :▼ -7.782%

39- Qtum

سرمایه بازار:  $116,509,457 USD
قیمت فعلی:    $1.21 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.507%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 1.038%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -40.618%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -57.028%

40- ICON

سرمایه بازار:  $115,177,196 USD
قیمت فعلی:    $0.218 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.861%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 1.496%
نوسانات قیمتی 30 روزه :▼ -26.044%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -35.082%

41- Augur

سرمایه بازار:  $111,170,205 USD
قیمت فعلی:    $10.11 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.023%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 1.084%
نوسانات قیمتی  30 روزه :▼ -9.033%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -35.739%

42- Waves

سرمایه بازار:  $108,578,873 USD
قیمت فعلی:    $1.09 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 9.355%
نوسانات قیمتی 1 روزه : ▲ 31.974%
نوسانات قیمتی 30 روزه : ▼ -3.632%
نوسانات قیمتی 1 ساله :  ▼ -61.059%

43- Algorand

سرمایه بازار:  $107,632,034 USD
قیمت فعلی:    $0.155 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته : ▲ 0.407%
نوسانات قیمتی 1 روزه : ▲ 0.977%
نوسانات قیمتی 30 روزه : ▼ -53.429%

44- 0x

سرمایه بازار:  $98,519,128 USD
قیمت فعلی:    $0.151 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.036%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 1.17%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -33.776%
نوسانات قیمتی 1 ساله:  ▼ -51.335%

45- Bytom

سرمایه بازار:    $91,991,444 USD
قیمت فعلی:    $0.058 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.419%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▼ -2.556%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -23.807%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -47.616%

46- Bitcoin Diamond

سرمایه بازار:    $88,828,138 USD
قیمت فعلی:    $0.472 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.047%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 2.798%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -20.368%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -44.955%

47- Ravencoin

سرمایه بازار:    $88,490,896 USD
قیمت فعلی:    $0.015 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.347%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 2.873%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -40.6%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -74.378%

48- MonaCoin

سرمایه بازار:    $88,068,826 USD
قیمت فعلی:    $1.21 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.559%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 3.76%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -26.511%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▲ 133.583%

49- Enjin Coin

سرمایه بازار:    $85,391,715 USD
قیمت فعلی: $0.093 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.057%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▼ -0.602%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -3.745%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -37.726%

50- Dai

سرمایه بازار:    $84,914,494 USD
قیمت فعلی:  $1.01 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:  ▼ -0.587%
نوسانات قیمتی 1 روزه : ▼ -1.317%

نوسانات قیمتی 30 روزه: ▲ 1.117%