صفحه اصلی / اخبار / اخبار استخراج / معرفی 10 ارز دیجیتال برتر که دارای بیشترین ارزش هستند

معرفی 10 ارز دیجیتال برتر که دارای بیشترین ارزش هستند

در این مقاله به معرفی 10 ارز دیجیتال برتر که بر اساس سرمایه بازار فعلی رتبه بندی شده اند می پردازیم.

(سرمایه بازار = کل عرضه در گردش * قیمت هر ارز)

 اگر به دنبال سرمایه گذاری در صنعت کریپتو هستید ، لیست زیر شامل ارزهایی است که باید آنها را بشناسید.توجه داشته باشید که این لیست شامل 50 ارز دیجیتال برتر بر اساس سرمایه بازار فعلی می باشد.

1-Bitcoin

سرمایه بازار: $118,219,103,713 USD

قیمت فعلی: $6,460.89 USD

نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▼ -0.006%

نوسانات قیمتی 1 روزه: 1.443 ▲

نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -24.46%

نوسانات قیمتی 1 ساله: ▲ 57.435%

2- Ethereum

سرمایه بازار: $14,682,610,906 USD
قیمت فعلی:$133.38 USD

نوسانات قیمتی 1 ساعته:  ▲ 0.394%
نوسانات قیمتی 1 روزه:  ▲ 0.914%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -38.915%
نوسانات قیمتی 1 ساله:  ▼ -6.262%

3- XRP

سرمایه بازار: $7,733,390,672 USD
قیمت فعلی: $0.176 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:  ▲ 0.035%
نوسانات قیمتی 1 روزه:   ▲ 1.749%
نوسانات قیمتی 30 روزه:   ▼ -23.595%
نوسانات قیمتی 1 ساله:   ▼ -43.403%

4- Tether

سرمایه بازار: $4,292,598,761 USD
قیمت فعلی: $1 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:  ▼ -0.121%
نوسانات قیمتی 1 روزه:  ▲ 0.063%
نوسانات قیمتی 30 روزه:  ▲ 0.211%
نوسانات قیمتی 1 ساله:  ▲ 0.091%

5- Bitcoin Cash

سرمایه بازار: $4,036,591,554 USD
قیمت فعلی: $220.26 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:  ▼ -0.095%
نوسانات قیمتی 1 روزه:  ▼ -0.63%
نوسانات قیمتی 30 روزه:  ▼ -28.134%
نوسانات قیمتی 1 ساله:  ▲ 31.896%

6- Bitcoin SV

سرمایه بازار:$3,067,129,563 USD
قیمت فعلی: $167.32 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:   ▲ 0.357%
نوسانات قیمتی 1 روزه:  ▼ -0.347%
نوسانات قیمتی 30 روزه:  ▼ -20.908%
نوسانات قیمتی 1 ساله:   ▲ 157.809%

7- Litecoin

سرمایه بازار:$2,508,611,194 USD
قیمت فعلی: $38.95 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:   ▲ 0.024%
نوسانات قیمتی 1 روزه:   ▲ 0.301%
نوسانات قیمتی 30 روزه:   ▼ -32.955%
نوسانات قیمتی 1 ساله:   ▼ -35.527%

8- EOS

سرمایه بازار: $2,069,362,555 USD
قیمت فعلی: $2.22 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:    ▲ 0.147%
نوسانات قیمتی 1 روزه:   ▼ -0.118%
نوسانات قیمتی 30 روزه:   ▼ -36.948%
نوسانات قیمتی 1 ساله:    ▼ -46.524%

9- Binance Coin

سرمایه بازار:  $1,916,047,655 USD
قیمت فعلی: $12.68 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:   ▲ 0.163%
نوسانات قیمتی 1 روزه:   ▲ 4.305%
نوسانات قیمتی 30 روزه:   ▼ -34.355%
نوسانات قیمتی 1 ساله:   ▼ -24.629%

10- OKB

سرمایه بازار:  $1,235,612,294 USD
قیمت فعلی:  $4.36 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :   ▲ 0.031%
نوسانات قیمتی 1 روزه:   ▲ 5.687%
نوسانات قیمتی 30 روزه:    ▼ -25.08%
نوسانات قیمتی 1 ساله :   ▲ 166.176%

11- Tezos

سرمایه بازار:  $1,126,865,031 USD
قیمت فعلی:  $1.6 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:  ▼ -0.06%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▼ -2.391%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -41.61%
نوسانات قیمتی 1 ساله ▲ 68.956%

12- LEO Token

سرمایه بازار:  $1,026,496,412 USD
قیمت فعلی:  $1.05 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.628%
نوسانات قیمتی 1 روزه:  ▲ 1.272%
نوسانات قیمتی 30 روزه:  ▲ 9.403%

13- Cardano

سرمایه بازار:  $937,969,899 USD
قیمت فعلی:  $0.03 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.186%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 0.467%
نوسانات قیمتی 30 روزه : ▼ -36.219%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -57.933%

14-Monero

سرمایه بازار:  $826,308,513 USD
قیمت فعلی:  $47.2 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.008%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 0.737%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -28.61%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -11.555%

15-Stellar

سرمایه بازار:  $823,559,498 USD
قیمت فعلی:  $0.041 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.007%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 0.431%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -28.875%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -62.227%

16- ChainLink

سرمایه بازار:  $801,737,498 USD
قیمت فعلی:   $2.21 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 1.022%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 2.287%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -45.766%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▲ 346.748%

17- Huobi Token

سرمایه بازار:  $773,186,858 USD
قیمت فعلی:   $3.32 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.594%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 1.524%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -31.222%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▲ 35.599%

18- TRON

سرمایه بازار:  $770,558,833 USD
قیمت فعلی:   $0.012 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.762%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 0.58%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -29.731%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -49.972%

19- Crypto.com Coin

سرمایه بازار:  $694,228,856 USD
قیمت فعلی:    $0.049 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▼ -0.339%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 3.988%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -6.584%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▲ 4.41%

20- USD Coin

سرمایه بازار:  $691,286,575 USD
قیمت فعلی:    $0.999 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.046%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 0.016%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▲ 0.118%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -0.301%

21- Dash

سرمایه بازار:  $618,428,413 USD
قیمت فعلی:    $65.66 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.267%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▼ -0.723%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -23.306%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -34.687%

22- Ethereum Classic

سرمایه بازار:  $572,337,747 USD

قیمت فعلی:    $4.93 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:▲ 0.182%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▼ -0.968%
نوسانات قیمتی 30روزه :▼ -33.147%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▲ 2.909%

23- NEO

سرمایه بازار:  $471,813,197 USD
قیمت فعلی:    $6.7 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:▲ 0.833%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▲ 1.566%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -39.741%
نوسانات قیمتی 1 ساله : ▼ -32.568%

24- IOTA

سرمایه بازار:  $404,737,554 USD
قیمت فعلی:    $0.145 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:▲ 0.217%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▲ 0.971%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -32.081%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -52.716%

25- Cosmos

سرمایه بازار:  $366,383,821 USD
قیمت فعلی:    $1.96 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.578%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▼ -0.987%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -43.26%
نوسانات قیمتی 1 ساله : ▼ -42.277%

26- NEM

سرمایه بازار:  $327,803,848 USD
قیمت فعلی:    $0.036 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.282%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▼ -0.536%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -24.785%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -32.022%

27- Zcash

سرمایه بازار:  $302,240,478 USD
قیمت فعلی:    $31.38 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 1.286%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▲ 1.55%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -36.004%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -45.066%

28- Maker

سرمایه بازار:  $262,915,124 USD
قیمت فعلی:    $297.51 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته : ▲ 0.563%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▼ -0.253%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -46.165%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -58.142%

29- Paxos Standard

سرمایه بازار:  $248,235,982 USD
قیمت فعلی:    $0.999 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▼ -0.015%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▲ 0.02%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -0.009%
نوسانات قیمتی 1 ساله:▼ -0.351%

30- Ontology

سرمایه بازار:  $235,962,206 USD
قیمت فعلی:    $0.371 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.459%
نوسانات قیمتی 1 روزه:▲ 1.115%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -44.347%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -71.255%

31- Dogecoin

سرمایه بازار:  $224,964,935 USD
قیمت فعلی:    $0.002 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▼ -0.088%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 0.284%
نوسانات قیمتی 30 روزه :▼ -19.116%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -13.067%

32- Basic Attention Token

سرمایه بازار:  $205,885,332 USD
قیمت فعلی:    $0.143 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.307%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▼ -0.019%
نوسانات قیمتی 30 روزه :▼ -32.567%
نوسانات قیمتی 1 ساله :: ▼ -47.682%

33- VeChain

سرمایه بازار:  $199,943,198 USD
قیمت فعلی:    $0.003 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▼ -0.391%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 4.659%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -44.826%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -47.538%

34- TrueUSD

سرمایه بازار:  $136,404,716 USD
قیمت فعلی:    $0.997 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▼ -0.041%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▼ -0.145%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▲ 0.181%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -0.561%

35- Lisk

سرمایه بازار:  $134,389,285 USD
قیمت فعلی:    $0.968 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.135%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 1.004%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -25.092%
نوسانات قیمتی 1 ساله : ▼ -45%

36- Bitcoin Gold

سرمایه بازار:  $127,081,941 USD
قیمت فعلی:    $7.27 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 1.209%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 1.144%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -11.24%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -43.602%

37- Decred

سرمایه بازار:  $126,858,228 USD
قیمت فعلی:    $11.23 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته : ▼ -0.594%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 2.006%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -34.061%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -43.395%

38- Hedera Hashgraph

سرمایه بازار:  $122,152,314 USD
قیمت فعلی:    $0.032 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▼ -0.12%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▼ -0.018%
نوسانات قیمتی 30 روزه :▼ -7.782%

39- Qtum

سرمایه بازار:  $116,509,457 USD
قیمت فعلی:    $1.21 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.507%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 1.038%
نوسانات قیمتی 30 روزه:▼ -40.618%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -57.028%

40- ICON

سرمایه بازار:  $115,177,196 USD
قیمت فعلی:    $0.218 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.861%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 1.496%
نوسانات قیمتی 30 روزه :▼ -26.044%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -35.082%

41- Augur

سرمایه بازار:  $111,170,205 USD
قیمت فعلی:    $10.11 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.023%
نوسانات قیمتی 1 روزه :▲ 1.084%
نوسانات قیمتی  30 روزه :▼ -9.033%
نوسانات قیمتی 1 ساله :▼ -35.739%

42- Waves

سرمایه بازار:  $108,578,873 USD
قیمت فعلی:    $1.09 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 9.355%
نوسانات قیمتی 1 روزه : ▲ 31.974%
نوسانات قیمتی 30 روزه : ▼ -3.632%
نوسانات قیمتی 1 ساله :  ▼ -61.059%

43- Algorand

سرمایه بازار:  $107,632,034 USD
قیمت فعلی:    $0.155 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته : ▲ 0.407%
نوسانات قیمتی 1 روزه : ▲ 0.977%
نوسانات قیمتی 30 روزه : ▼ -53.429%

44- 0x

سرمایه بازار:  $98,519,128 USD
قیمت فعلی:    $0.151 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته :▲ 0.036%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 1.17%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -33.776%
نوسانات قیمتی 1 ساله:  ▼ -51.335%

45- Bytom

سرمایه بازار:    $91,991,444 USD
قیمت فعلی:    $0.058 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.419%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▼ -2.556%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -23.807%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -47.616%

46- Bitcoin Diamond

سرمایه بازار:    $88,828,138 USD
قیمت فعلی:    $0.472 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.047%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 2.798%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -20.368%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -44.955%

47- Ravencoin

سرمایه بازار:    $88,490,896 USD
قیمت فعلی:    $0.015 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.347%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 2.873%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -40.6%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -74.378%

48- MonaCoin

سرمایه بازار:    $88,068,826 USD
قیمت فعلی:    $1.21 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.559%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▲ 3.76%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -26.511%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▲ 133.583%

49- Enjin Coin

سرمایه بازار:    $85,391,715 USD
قیمت فعلی: $0.093 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته: ▲ 0.057%
نوسانات قیمتی 1 روزه: ▼ -0.602%
نوسانات قیمتی 30 روزه: ▼ -3.745%
نوسانات قیمتی 1 ساله: ▼ -37.726%

50- Dai

سرمایه بازار:    $84,914,494 USD
قیمت فعلی:  $1.01 USD
نوسانات قیمتی 1 ساعته:  ▼ -0.587%
نوسانات قیمتی 1 روزه : ▼ -1.317%

نوسانات قیمتی 30 روزه: ▲ 1.117%

لینک کوتاه مطلب : https://cryptoalertco.com/?p=4704

   

دریافت سریع جدیدترین مطالب در تلگرام

   

درباره سمیه حسینی

این مطالب را نیز ببینید!

تحلیل قیمت بیت کوین: سختی استخراج BTCبه گونه ایی تنظیم شده است که به میزان 15/15٪ كاهش يابد – گاوها بايد پوزیشن آماده را اتخاذ كنند.

 ریکاوری بیت کوین متوقف شد، زیرا این ارز دیجیتال مشهور نتوانست خودش را به قیمتی …